Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật hiện tượng là quá trình

Câu hỏi: Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật hiện tượng là quá trình

A. phủ định quá khứ

B. phủ định cái mới

C. phủ định cái cũ

D. phủ định của phủ định

Đáp án A.

Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật, hiện tượng là quá trình phủ định của phủ định.