Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi

Câu hỏi: Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là?

A. Công nghệ gen

B. Công nghệ sinh học

C. Công nghệ tế bào

D. Công nghệ vi sinh vật

Đáp án A.

Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là công nghệ gen.