Thung lũng sông là kết quả trực tiếp của quá trình

Câu hỏi: Thung lũng sông là kết quả trực tiếp của quá trình

A. bóc mòn.

B. vận chuyển.

C. phong hoá.

D. bồi tụ.

Đáp án A.

Quá trình bóc mòn do dòng nước gọi là xâm thực, tạo thành các dạng địa hình khác nhau. Các địa hình như thung lũng sông, thung lũng suối do dòng chảy thường xuyên tạo nên.