Thức ăn quả thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không

Câu hỏi: Thức ăn quả thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không

A. Có biến đổi hóa học không biến đổi lí học.
B. Không biến đổi hóa học có biến đổi lí học.
C. Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.
D. Có biến đổi hóa học và biến đổi lí học.

Đáp án C.

Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.