Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là

Câu hỏi: Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là

A. miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn

B. miệng → hầu → diều → thực quản → mề → ruột → hậu môn

C. miệng → hầu → mề → thực quản → diều → ruột → hậu môn

D. miệng → hầu → thực quản → mề → diều → ruột → hậu môn

Đáp án A.

Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là: miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn.