Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là

Câu hỏi: Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là

A. Miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn

B. Miệng → thực quản → dạ dày cơ → dạ dày tuyến → diều → ruột → hậu môn

C. Miệng → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → diều → ruột → hậu môn

D. Miệng → thực quản → diều → dạ dày cơ → dạ dày tuyến → ruột → hậu môn

Đáp án A.

Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là: Miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn.