Khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Câu hỏi: Khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

A. Chế độ biểu mẫu
B. Chế độ thiết kế
C. Chế độ trang dữ liệu
D. Chế độ xem trước

Đáp án D.

Khi mở một báo cáo, nó được hiển thị dưới dạng nào chế độ xem trước.