Ở điều kiện thường phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

Câu hỏi: Ở điều kiện thường phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

A. Rắn, lỏng, khí

B. Rắn và lỏng

C. Rắn và khí

D. Lỏng và khí

Đáp án A.

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí. Phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,… Trạng thái lỏng như: Br; Trạng thái khí như: O2, H2, N2,…