Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

Câu hỏi: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

A. Có chứa sắc tố quang hợp
B. Có chứa nhiều phân tử ATP
C. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp
D. Được bao bọc bởi lớp màng kép

Đáp án D.

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào đều là các bào quan được bao bọc bởi lớp màng kép.