Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của tiến hóa lớn là

Câu hỏi: Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của tiến hóa lớn là

A. ngày càng đa dạng, phong phú
B. tổ chức ngày càng cao
C. từ đơn giản đến phức tạp
D. thích nghi ngày càng hợp lý

Đáp án D.

Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của tiến hóa lớn là thích nghi ngày càng hợp lý.