Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng nào

Câu hỏi: Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng nào

A. Siêu văn bản

B. Văn bản

C. Chương trình pascal

D. Bảng tính

Đáp án A.

Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.