Thông thường mức sống của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất tử thô

Câu hỏi: Thông thường mức sống của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất tử thô

A. càng thấp

B. trung bình

C. không thay đổi

D. càng cao

Đáp án A.

Tỉ suất tử thô trên thế giới nói chung chịu tác động của các yếu tố kinh tế – xã hội như chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật,… các yếu tố tự nhiên như động đất, núi lửa, lũ lụt,… vì vậy, khi mức sống của người dân càng cao thì tỉ suất từ thô càng thấp và ngược lại.