Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào

Câu hỏi: Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào

A. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu

B. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và huyện

C. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện

D. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có huyện và xã

Đáp án A.

Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước: chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.