Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn

Câu hỏi: Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn?

A. Cho các tù trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình

B. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới

C. Ban cấp ruộng đất cho các tù trường dân tộc miền núi

D. Gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi

Đáp án D.

Đối với vùng biên viễn vua Lý gả các công chúa và phong tước cho các tù trưởng miền núi để kết thân với các tù trưởng miền núi và củng cố khối đoàn kết dân tộc.