Sông ngòi ở kiểu khí hậu nào dưới đây có lũ vào mùa xuân

Câu hỏi: Sông ngòi ở kiểu khí hậu nào dưới đây có lũ vào mùa xuân

A. Khí hậu ôn đới lục địa

B. Khí hậu nhiệt đới lục địa

C. Khí hậu nhiệt đới lục địa

D. Khí hậu cận nhiệt lục địa

Đáp án A.

Các khu vực có khí hậu ôn đới lục địa thường phân bố ở khu vực ôn đới nên đóng băng vào mùa đông. Đến thời kì mùa xuân, băng ở thượng nguồn tan trước, khi nước chảy về hạ lưu băng chưa tan kịp nên các con sông thường có lũ vào mùa xuân.