Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông

Câu hỏi: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông

A. Hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng, suy vong kéo dài

B. Hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng, suy vong nhanh

C. Hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng, suy vong kéo dài

D. Hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng, suy vong nhanh

Đáp án A.

– Xã hội phong kiến phương Đông được hình thành sớm từ những thế kỉ trước hoặc đầu công nguyên.

– Đến các thế kỉ VII-VIII Trung Quốc, còn các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ sau thế kỉ X mới bắt đầu bước vào thời kì phát triển.

– Quá trình khủng hoảng suy vong của các nước này cũng kéo dài từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.