Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do

Câu hỏi: Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do

A. những tác động của tình hình thế giới đến nước ta

B. nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

C. sự phát triển của các vùng miền đất nước theo các chiều hướng khác

D. sự tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến trong nước

Đáp án D.

Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do sự tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến trong nước.