Thời Lê sơ văn thơ chữ nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây

Câu hỏi: Thời Lê sơ văn thơ chữ nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây

A. Quân trung từ mệnh tập, Quốc âm thi tập

B. Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập

C. Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ

D. Tất cả các tác phẩm trên

Đáp án C.

Thời Lê sơ, văn thơ chữ Nôm gồm những tác phẩm Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ.