Để làm việc với mẫu hỏi chọn đối tượng nào sau đây trong khung tác vụ của Access

Câu hỏi: Để làm việc với mẫu hỏi chọn đối tượng nào sau đây trong khung tác vụ của Access

A. Tables
B. Forms
C. Reports
D. Queries

Đáp án D.

Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.