Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm theo năng lực hưởng theo lao động
C. Phân phối bình quân
D. Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp

Đáp án B.

Làm theo năng lực hưởng theo lao động.