Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đánh giá cước phí vận tải hàng hóa

Câu hỏi: Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đánh giá cước phí vận tải hàng hóa

A. Cự li vận chuyển trung bình.

B. Khối lượng vận chuyển.

C. Chất lượng dịch vụ vận tải.

D. Khối lượng luân chuyển.

Đáp án D.

Người ta thường dựa vào khối lượng luân chuyển là tiêu chí để đánh giá cước phí vận tải hàng hóa.