Thời Lê sơ tư tưởng tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là

Câu hỏi: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là

A. Đạo giáo

B. Phật giáo

C. Nho giáo

D. Thiên chúa giáo

Đáp án C.

Nho giáo là nền tảng của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Nhà Lê xây dựng chính quyền theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

⇒ Nho giáo được coi trọng và trở thành quốc giáo, là nội dung chủ yếu trong giáo dục và thị cử.