Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách

Câu hỏi: Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách?

A. Lộ, phủ, huyện, châu, xã

B. Lộ, trấn, phủ, châu, xã

C. Đạo, phủ, châu, hương, giáp

D. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã

Đáp án D.

Mô hình tổ chức hành chính thuộc thời Lê sơ sau cải cách là đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã (Mục 2 phần II Trang 88 SGK Lịch sử 10 cơ bản).