Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người

C. Không có khả năng xuất khẩu

D. Phục vụ cho nhu cầu con người

Đáp án C.

Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.