Thời gian bảo quản ngắn hạn kéo dài trong bao lâu

Câu hỏi: Thời gian bảo quản ngắn hạn kéo dài trong bao lâu?

A. Dưới 1 năm

B. Trên 1 năm

C. Dưới 5 năm

D. Dưới 20 năm

Đáp án A.

Thời gian bảo quản ngắn hạn kéo dài trong dưới 1 năm.