Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là gì

Câu hỏi: Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là gì

A. là đơn vị đo độ phân giải màn hình

B. là đơn vị đo cường độ âm thanh

C. là đơn vị đo tốc độ xử lý

D. là đơn vị đo khả năng lưu trữ

Đáp án D.

Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là đơn vị đo khả năng lưu trữ.