Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

Câu hỏi: Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. Sử dụng pháp luật

B. Vi phạm pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật

D. Thực hiện pháp luật

Đáp án B.

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.