Theo quan niệm của Đacuyn nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

Câu hỏi: Theo quan niệm của Đacuyn nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

A. Đột biến cấu trúc NST

B. Biến dị cá thể

C. Đột biến gen

D. Đột biến số lượng NST

Đáp án B.

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là: Biến dị cá thể.