Đặc điểm biển Đông giúp thiên nhiên nước ta

Câu hỏi: Đặc điểm biển Đông giúp thiên nhiên nước ta

A. Có sự phân hóa đa dạng

B. Có sự khác nhau giữa các vùng

C. Đa dạng về các loài sinh vật biển

D. Có sự thống nhất giữa phần đất liền và vùng biển

Đáp án D.

Đặc điểm Biển Đông giúp thiên nhiên nước ta có sự thống nhất giữa phần đất liền và vùng biển.