Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

Câu hỏi: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

B. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật

C. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đén đời sống của sinh vật

D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

Đáp án B.

Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.