Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng

B. Thanh Hóa đến Hóa Châu

C. Thanh Hóa đến Nghệ An

D. Thăng Long đến Thanh Hóa

Đáp án B.

Sau khi Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu và Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa đã phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.