Đặc điểm khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là

Câu hỏi: Đặc điểm khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là

A. có hai mùa mưa – khô rõ rệt

B. mùa khô sâu sắc kéo dài

C. nóng, ẩm, lượng mưa dồi dào

D. nguồn nước trên mặt phong phú

Đáp án C.

Đặc điểm khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi cho phát triển nông nghiệp (đặc biệt cây lúa nước) là khí hậu nóng, ẩm, lượng mưa dồi dào.