Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là

Câu hỏi: Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là

A. Giới → ngành → lớp →bộ → loài → chi → họ
B. Giới → ngành → lớp→bộ → họ → chi → loài
C. Giới → ngành → bộ → lớp → họ → chi → loài
D. Giới → họ → lớp → bộ → ngành → chi →loài

Đáp án B.

Hệ thống phân loại từ thấp đến cao như sau: Loài (species) → chi (genus) → họ (family) → bộ (ordo) → lớp (class) → ngành (division) → giới (regnum). Loài là cấp độ nhỏ nhất và cấp độ cao nhất là giới.