Quần đảo xa bờ của nước ta trên biển Đông là

Câu hỏi: Quần đảo xa bờ của nước ta trên biển Đông là

A. Hoàng Sa
B. Thổ Chu
C. Nam Du
D. Hà Tiên

Đáp án A.

Quần đảo xa bờ của nước ta trên biển Đông là quần đảo Hoàng Sa.