Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về

Câu hỏi: Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về

A. Cấu tạo trong của các nội quan.
B. Các giai đoạn phát triển phôi thai.
C. Cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit
D. Đặc điểm sinh học và biến cố địa chất

Đáp án C.

Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.