Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Câu hỏi: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

A. mARN
B. ADN
C. Ribôxôm
D. tARN

Đáp án B.

ADN làm khuôn để tổng hợp mARN nên chỉ gián tiếp tham gia vào quá trình dịch mã.