Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần Hán là

Câu hỏi: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần- Hán là

A. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã

B. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh

C. quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô

D. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Đáp án D.

Quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc được thiết lập dưới thời Tần – Hán là quan hệ bóc lột bằng địa tô giữa địa chủ với nông dân lĩnh canh (Mục 1 Trang 29 SGK Lịch sử 10 cơ bản).