Một byte biểu diễn của số nguyên có dấu trong phạm vi từ

Câu hỏi: Một byte biểu diễn của số nguyên có dấu trong phạm vi từ

A. -127 đến 127
B. -127 đến 128
C. -128 đến 128
D. -128 đến 127

Đáp án A.

Một byte biểu diễn được số nguyên có dấu trong phạm vi từ -127 đến 127. Một byte 8 bit có thể biểu thị được 256 giá trị khác nhau (28 = 256) – đủ để lưu trữ một số nguyên không dấu từ 0 đến 255, hay một số nguyên có dấu từ -127 đến 127.