Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

Câu hỏi: Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

A. Không chứa các chất cặn bã và các nguyên tố khoáng cần thiết

B. Không chứa chất dinh dưỡng và các tế bào máu

C. Không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn

D. Không chứa các ion khoáng và các chất dinh dưỡng

Đáp án C.

Thành phần của nước tiểu đầu không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn.