Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?

Câu hỏi: Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?

A. Nang cầu thận

B. Bể thận

C. Ống thận

D. Tất cả các phương án

Đáp án B.

Nước tiểu chính thức chứa trong bể thận.