Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

Câu hỏi: Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

A. Ống dẫn nước tiểu

B. Ống thận

C. Ống đái

D. Ống góp

Đáp án A.

Ống dẫn nước tiểu có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái.