Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở

Câu hỏi: Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở

A. Hoa Kì và Tây Âu
B. Nhật Bản, Anh và Pháp
C. Hoa Kì và các nước Đông Âu
D. Nhật Bản và các nước Đông Âu

Đáp án A.

Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở Hoa Kì và Tây Âu (Mục VI, SGK/146 địa lí 10 cơ bản).