Tên chương trình do ai đặt

Câu hỏi: Tên chương trình do ai đặt

A. học sinh
B. sinh viên
C. người lập trình
D. A và B

Đáp án D.

Tên chương trình do người lập trình đặt và phải tuân thủ theo các quy tắc của ngôn ngữ lập trình cũng như của chương trình dịch và thỏa mãn:

+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau.

+ Tên không được trùng với các từ khóa.

+ Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.