Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Câu hỏi: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

A. thông qua các lệnh

B. thông qua một hằng

C. thông qua một từ khóa

D. thông qua các tên

Đáp án A.

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó từ trên xuống dưới.