Tắt đèn của Ngô Tất Tố được viết theo thể loại nào

Câu hỏi: Tắt đèn của Ngô Tất Tố được viết theo thể loại nào

A. Bút kí

B. Truyện vừa

C. Truyện ngắn

D. Tiểu thuyết

Đáp án D.

Tắt đèn của Ngô Tất Tố được viết theo thể loại tiểu thuyết.