Biến đổi quan trọng của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?

Câu hỏi: Biến đổi quan trọng của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?

A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập
B. Sự ra đời khối ASEAN
C. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh
D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU

Đáp án A.

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành đuợc độc lập ở những mức độ khác nhau. Việc giành được độc lập tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).