Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào

Câu hỏi: Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào

A. Cơ liên sườn và cơ hoành

B. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu

C. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành

D. Cơ lưng xô và cơ liên sườn

Đáp án A.

Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ liên sườn và cơ hoành.