Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác

Câu hỏi: Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác

A. Phổi

B. Khí quản

C. Phế quản

D. Thanh quản

Đáp án D.

Thanh quản ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò phát ra âm thanh.