Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ là

Câu hỏi: Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ là

A. loại phân bón có chứa các loài vi sinh vật phân giải chất hữu cơ

B. loại phân bón có chứa các loài vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành dễ tan

C. loại phân bón có chứa các loài vi sinh vật cố định nitơ tự do

D. loại phân bón có chứa các loài vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành vô cơ

Đáp án A.

Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ là loại phân bón có chứa các loài vi sinh vật phân giải chất hữu cơ (SGK Công nghệ 10 trang 43).