Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Câu hỏi: Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

A. Nhân dân trong khu dân cư
B. Người Việt Nam ở nước ngoài
C. Tổ học tập
D. Trường học

Đáp án C.

Tổ học tập không phải là một cộng đồng.